Afspraak maken...

Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen AniFeet en een cliënt waarop AniFeet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Diensten

AniFeet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en branchecodes uitvoeren.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan AniFeet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag AniFeet het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag AniFeet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Tarieven en betaling

AniFeet vermeldt alle tarieven van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen (contant of door te pinnen).

Hygiëne

Hygiëne is in de AniFeet salon heel belangrijk. AniFeet verwacht van haar cliënten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.

Persoonsgegeven en privacy

AniFeet wil graag voor de behandeling wat persoonlijke gegevens van de cliënt. Deze gegevens komen op een cliëntenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AniFeet zal gegevens van cliënt gebruiken voor eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan AniFeet behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoon- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de cliënt.

Geheimhouding

AniFeet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, AniFeet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

AniFeet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AniFeet is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. AniFeet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantieregeling

We doen onze uiterste best om u van uw voetklachten af te helpen. Helaas wil dat niet altijd in een keer lukken. Als u bij ons bent geweest voor een behandeling van bijvoorbeeld een likdoorn of een ingroeiende nagel en u heeft na een aantal dagen nog last, dan kunt u altijd bellen om een afspraak te maken voor een garantiebehandeling. Dit kan tot uiterlijk een week na de behandeling. De kosten voor die garantiebehandeling zijn dan voor ons.

Beschadiging en diefstal

AniFeet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. AniFeet meldt diefstal altijd aan de politie.

Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de salon niet toegestaan, mits een blindegeleidehond. In de salon geldt een rookverbod. Indien een cliënt onbehoorlijk gedrag vertoond, zich niet houd aan gemaakte afspraken heeft AniFeet het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Geschillenregeling en Algemene Voorwaarden

Wij zijn via de branche-organisatie ProVoet aangesloten bij de Geschillencommissie. In geval van een klacht waar we samen niet uitkomen kunt u naar de Geschillencommissie. Lees in de folder Een klacht over uw behandeling de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door onze branche-organisatie ProVoet en die voor onze praktijk van toepassing zijn.

Anita van Roon | Stormeer 29 | 3446 JM | Woerden
Mobiel 06 - 3893 9868 |